Skip to Content

Notă de informare privind prelucrările de date cu caracter personal realizate în procesul de recrutare și selecție

Această Notă de informare se referă la prelucrările de date cu caracter personal realizate de BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL cu sediul în Șos. Pipera nr. 42, etaj 12, Sector 2, București, România, în procesul de recrutare și selecție.

Persoanele vizate la care face referire prezentul document sunt:

- candidații care aplică pentru o poziție în cadrul companiei și ne transmit datele personale direct sau prin intermediul firmelor specializate în furnizarea de servicii de resurse umane;

- potențialii candidați, identificați utilizând diverse canale, cum ar fi site-uri specializate în recrutarea online, job board-uri, rețele de socializare specializate în resurse umane etc.

Datele prelucrate în procesul de recrutare și selecție pot fi următoarele (cu mențiunea că aceasta este o enumerare care intenționează să includă cât mai multe dintre posibilități, fără a însemna că vor fi necesare toate aceste date în fiecare dintre cazuri): nume, prenume, adresă, dată naștere, cetățenie, telefon, adresă de e-mail, date despre studii, diplome, certificări, calificări profesionale, atestate și avize, experiență profesională / istoric angajări, competențe relevante, limbi străine vorbite, rezultate la teste de evaluare, informații comunicate în cadrul interviurilor, voce, cazier judiciar (unde este cazul), referințe, precum și alte informații considerate relevante și care sunt incluse în CV sau care sunt necesare pentru acordarea avizului de securitate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri:

- în baza consimțământului tău implicit, în cazul în care ne transmiți datele atunci când aplici pentru ocuparea unei poziții la BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL (direct sau prin intermediul unei firme specializate);

- în baza consimțământului explicit, în situația în care:

- prelucrăm datele tale de pe site-uri specializate în recrutarea online, rețele de socializare specializate în resurse umane sau folosind alte asemenea surse în urma identificării unei potriviri între profilul tău și posturile disponibile în cadrul BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL;

- vei trece prin etapa de verificare și avizare a conformității în funcție de specificul activității pentru care urmează a fi încadrat, înainte de încheierea contractului de muncă; această etapă este necesară pentru gestionarea cât mai riguroasă a riscurilor la adresa securității și siguranței angajaților și reputației BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL, iar la încheierea procedurii de verificare se va emite avizul de securitate în funcție de care se va putea finaliza sau nu angajarea pe post;

- în vederea informării cu privire la posturile vacante potrivite profilului tău profesional.

- în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau a cerințelor de reglementare aplicabile BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL, cum ar fi colectarea cazierului judiciar sau a dovezilor privind calificările ori studiile, obligatorii conform legii pentru ocuparea anumitor posturi;

- în vederea realizării unor interese legitime ale BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL, în special pentru păstrarea dovezilor necesare protejării companiei în eventualitatea contestării procesului de recrutare și selecție.

În cazul în care temeiul legal al prelucrării acestor date îl reprezintă consimțământul, ai dreptul să refuzi prelucrarea acestor date, dar în această situație nu vom mai putea să te includem în procesul de recrutare și selecție.

Ai, de asemenea, dreptul de a îți retrage oricând consimțământul acordat, fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor intervenite până la acel moment sau a prelucrărilor realizate în baza altor temeiuri legale. În acest scop, poți comunica intenția de retragere a consimțământului, în scris, la adresa operatorului (în cazul în care datele nu sunt prelucrate în mod direct de BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL) sau la adresa de e-mail: dpo.ro@brinks.com.

În situația în care procesul de recrutare și selecție presupune prelucrări automate, cum ar fi testele psihometrice sau alt tip de teste automate, nu vei face în niciun caz obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acea prelucrare automată. În toate aceste cazuri, deciziile sunt luate de către angajații BRINK’S CASH SOLUTIONS (RO) SRL din cadrul departamentului Resurse Umane sau de către persoanele desemnate prin procedurile interne ale companiei.

Durata stocării datelor personale în cazul acestor prelucrări (atât în format fizic, cât și în format electronic) este de 3 ani, conform procedurilor interne ale societății.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Accesul la datele cu caracter personal este permis unui număr limitat de persoane stabilit conform procedurilor interne. Arhivarea în format electronic se face cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Datele cu caracter personal sunt transmise doar membrilor departamentului Resurse Umane al companiei, inspectorilor de Securitate și/sau Managerilor / Directorului de Securitate (acolo unde este cazul), precum și potențialilor manageri, în vederea identificării și selectării celei mai bune candidaturi, respectiv întocmirii ofertei de angajare.

Legat de aceste prelucrări, în mod obișnuit, nu efectuăm transferuri de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene. În situația excepțională a transmiterii în țări terțe, ne asigurăm că sunt luate toate garanțiile necesare.

Drepturile în calitate de persoană vizată

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

- de acces: poți obține informații în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și o copie a acestora;

- de rectificare: poți solicita completarea sau actualizarea datelor cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;

- de a fi uitat: în anumite situații, poți solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

- de restricționare a prelucrării: în anumite situații, poți solicita prelucrarea condiționată a datelor cu caracter personal până la soluționarea anumitor operațiuni referitoare la aceste date;

- de opoziție: în situația prelucrării întemeiate pe realizarea unor interese legitime, te poți opune motivat unei astfel de prelucrări;

- de portabilitate a datelor: poți solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la:

  • sediul companiei: Șos. Pipera nr. 42, etajul 12, Sector 2, București, România, sau
  • adresa de e-mail dpo.ro@brinks.com

În situația în care consideri că drepturile tale nu sunt respectate, te poți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Data intrării în vigoare 10.02.2021

Documentul se supune unor revizii periodice. Pentru a fi informat, sau pentru orice alte detalii suplimentare, te rugăm să ne contactezi la  dpo.ro@brinks.com.